Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Aktualności

15 stycznia 2021 14:24 | Aktualności

Organizacja zajęć w szkole dla klas I –III od dnia 18 stycznia 2021 r.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

3. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

6. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) izoluje się ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

7. Każda klasa przebywa w wyznaczonej, stałej sali według poniższego

przydziału: kl.1 - s. 2, kl. 2 - s. 7, kl. 3 - s. 8

8. Zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji podanym przez wychowawców i umieszczonym w dzienniku elektronicznym, obowiązującym od 18 stycznia 2021 r.
Nie ma dzwonków, uczniowie spędzają przerwy w sali pod opieką nauczyciela. Na przerwę na korytarz lub boisko szkolne mogą wyjść tylko pod opieką nauczyciela według oddzielnego harmonogramu.

9. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły wyznaczonymi wejściami:
wejście główne – kl. 1,  oddział przedszkolny
wejście od sekretariatu – kl. 2 i 3

10. Świetlica czynna  od poniedziałku do czwartku w godz. 7.15 – 14.15, w piątek od 7.30 do 12.15

11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona nosa i ust w przestrzeni wspólnej szkoły.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się.

Przeczytano: 123 razy. Wydrukuj|Do góry