Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Aktualności

28 września 2020 20:41 | Aktualności

Kolejne wsparcie z funduszy europejskich dla naszej szkoły.

Wraz z początkiem października uczniowie naszej szkoły zyskają lepsze możliwości rozwoju i kształcenia. Dzieci skorzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy, a w szkole pojawią się nowoczesne pomoce dydaktyczne. 

 

28 września Dyrektor Szkoły podpisał uroczyście umowę na dofinansowanie projektu na kwotę 388 762,19 zł. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich w naszej szkole przez dwa lata realizowany będzie kompleksowy projekt wsparcia dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów pod nazwą „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”.
Jest on współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).

 

Celem głównym projektu będzie podniesienie szans edukacyjnych i przyszłej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chełmcach, dzięki lepszemu opanowaniu kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Efekt będzie uzyskany dzięki zastosowaniu aktywizacyjnych metod dydaktycznych oraz działaniom komplementarnym - doposażeniu placówki i podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli szkoły.

 

Cel będzie osiągnięty do końca czerwca 2022 r.

 

Działania w ramach projektu:

a)      Organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego metodami aktywnymi w tym eksperymentu oraz z użyciem narzędzi TIK. Zajęcia te posłużą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, rozwijaniu i wzmacnianiu zainteresowań, wyposażą uczniów w większy zasób kompetencji kluczowych.

b)      Szkolenia dla personelu dydaktycznego poszerzające wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kształtowania wielu umiejętności u dzieci oraz doskonalące kompetencje wychowawcze w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb i wspierania rozwoju osobistego uczniów.

c)    Utworzenie międzyszkolnej pracowni językowej, doposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej i komputerowej w pomoce dydaktyczne, które posłużą indywidualizacji pracy z uczniami, rozwijaniu zainteresowań i zdolności, nabyciu oraz rozszerzeniu kompetencji kluczowych.

 

Wartość projektu: 440 208,44 zł.

Kwota dofinansowania: 388 762,19 zł.

Wartość wkładu własnego: 51 446,25 zł.

Wierzymy, że realizacja projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” spełni swoje tytułowe założenie i realnie przyczyni się do rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach, a dzięki temu wpłynie na lepszą przyszłość dla nich oraz lepsze możliwości zawodowe w przyszłości, czego wszystkim uczestnikom projektu życzymy.

umowa_arkk.png

Przeczytano: 189 razy. Wydrukuj|Do góry