Szkoła Podstawowa w Chełmcach
http://spchelmce.pl

30 marca 2019 06:44 | Aktualności

Społeczność Szkoły Podstawowej w Chełmcach wybrała patrona szkoły.

We wrześniu 2018 r. Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców naszej szkoły poparły inicjatywę Dyrektora o wyborze imienia. Z początkiem roku szkolnego rozpoczęliśmy odpowiednią procedurę. 

Kandydatami zgłoszonymi do dnia 26 października przez społeczność szkolną byli: Janusz Korczak , Maria Skłodowska-Curie, Orzeł Biały. W okresie od 5 listopada do 27 marca na terenie szkoły umieszczone zostały prezentacje dotyczące kandydatów na patrona. Uczniowie, pod opieką wychowawców, przygotowywali plakaty informacyjne i gazetki na korytarzach szkolnych. W okresie tym nauczyciele, podczas godzin wychowawczych, zapoznawali uczniów ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich i prowadząc dyskusje z dziećmi.
W dniu 28 marca 2019 r. w godz. 8.00 – 18.00 odbywały się wybory w szkole.
Zgodnie z regulaminem, w wyborach mogli brać udział:
- wszyscy uczniowie szkoły, 
- wszyscy pracownicy szkoły,
- wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły (jeden przedstawiciel rodziny ucznia).
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała komisja w składzie:
Agnieszka Wilk i Henryk Osmenda - przedstawiciele nauczycieli, Natalia Zapała, Julia Zapała i Piotr Szczerek – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
W głosowaniu wzięło udział 173 osoby, co stanowiło 81% uprawnionych do glosowania.
Komisja stwierdziła, że głosowanie było ważne, ponieważ frekwencja przekroczyła wymagane 50%.
W wyniku głosowania kandydaci zdobyli: Korczak Janusz – 21,4% głosów, Skłodowska-Curie Maria – 8%, Orzeł Biały – 70,5%
Zgodnie z regulaminem Komisja stwierdza, że na patrona Szkoły Podstawowej w Chełmcach został wybrany Orzeł Biały.
Dalsze działania Szkoły związane z nadaniem imienia obejmować będą:
- Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski skierują wspólny wniosek do Rady Gminy Strawczyn o nadanie imienia szkole,
- spopularyzujemy postać patrona poprzez: prezentacje, konkursy, wystawy, wycieczkę wszystkich uczniów do muzeum Orła Białego, itp.,
- przeprowadzimy konkursy na projekt sztandaru, logo oraz hymn szkoły,
- zamówimy wykonanie sztandaru,
- będziemy przygotowywać się do uroczystego nadania imienia,

Uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się z chwilą odpowiedniego przygotowania się
uczniów, nauczycieli i rodziców oraz przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-porządkowych w budynku i otoczeniu szkoły.

 

button_galeria.gif

Protokół z przebiegu głosowania.