Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Projekt EFS aktualnie realizowany

logopng [400x153] 

 efs_wwwpng [400x46]

Projekt „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty konkursowe).

Celem głównym projektu jest podniesienie szans edukacyjnych i przyszłej atrakcyjności na rynku pracy uczniów SP w Chełmcach, dzięki lepszemu opanowaniu kompetencji kluczowych: matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, porozumiewania się w języku obcym oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Efekt będzie uzyskany dzięki zastosowaniu aktywizacyjnych metod dydaktycznych oraz działaniom komplementarnym - doposażeniu placówki i podniesieniu kompetencji zawodowych nauczycieli szkoły.

Cel będzie osiągnięty do końca czerwca 2022 r.

Działania:

a) Organizacja dla uczniów dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego i niemieckiego metodami aktywnymi w tym eksperymentu oraz z użyciem narzędzi TIK. Zajęcia te posłużą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych, rozwijaniu i wzmacnianiu  zainteresowań, wyposażą uczniów w większy zasób kompetencji kluczowych.

b) Szkolenia dla personelu dydaktycznego poszerzające wiedzę z zakresu nowoczesnych metod kształtowania wielu umiejętności u dzieci oraz doskonalące kompetencje wychowawcze w zakresie analizowania indywidualnych potrzeb i wspierania rozwoju osobistego uczniów.

c) Utworzenie międzyszkolnej pracowni językowej, doposażenie pracowni przyrodniczej, matematycznej i komputerowej w pomoce dydaktyczne, które posłużą indywidualizacji pracy z uczniami, rozwijaniu zainteresowań i zdolności, nabyciu oraz rozszerzeniu kompetencji kluczowych.

 

Wartość projektu: 440 208,44 zł.

Kwota dofinansowania: 388 762,19 zł.

Wartość wkładu własnego: 51 446,25 zł.