Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Dziennik elektroniczny

unnamedpng [201x222]

1. W Szkole Podstawowej w Chełmcach dokumentację szkolną prowadzi się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego zwanego e-dziennikiem, za pośrednictwem strony internetowej https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrawczyn

2. Oprogramowanie oraz usługi z jego obsługą dostarczane są przez firmę zewnętrzną VULCAN z Wrocławia. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

4. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Chełmcach. Dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania dodatkowej zgody od rodziców lub prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych związanych z działaniem dziennika elektronicznego, wynikających z przepisów prawa.

5.Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. (z późn.zm) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

6. W dzienniku elektronicznym umieszcza się w szczególności: oceny cząstkowe, oceny śródroczne i roczne, frekwencję, tematy zajęć i terminy sprawdzianów, uwagi uczniów, zastępstwa, wybrane zadania domowe. Udostępniane są komunikaty pomiędzy pracownikami szkoły a ich rodzicami/prawnymi opiekunami.

7. Użytkownicy e-dziennika: upoważnieni pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym regulaminie.

8. Wszystkie moduły składające się na dziennik elektroniczny, zapewniają realizację zapisów, które zamieszczone są w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.

9. Rodzicom zapewnia się możliwość zapoznania się ze sposobem działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego.

10. Dostęp do dziennika elektronicznego jest bezpłatny dla wszystkich użytkowników

Szczegółowy regulamin dostępny w zakładce Szkolne prawo.

 

Film 1 - Jak po raz pierwszy zalogować się do E - dziennika UONET+

 

Poniżej przedstawiamy procedurę pierwszego logowania do dziennika elektronicznego dla uczniów i rodziców.

Procedura generowania hasła:

Wejdź na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrawczyn lub kliknij odnośnik dziennik elektroniczny - wejście w menu górnym na naszej stronie.
Jako login wprowadź swój pełen adres e-mail, który wcześniej został podany do kontaktów ze szkołą.
Wybierz znajdujący się poniżej miejsca do logowania link Przywracanie dostępu
W kolejnym oknie podaj swój e-mail i naciśnij przycisk "Wyślij wiadomość". Na podany adres e-mail system wyśle wiadomość zawierającą dalsze instrukcje.
Jeśli obrazek jest nieczytelny, można wygenerować kolejny naciskając ikonę "Zmień próbkę".
Po potwierdzeniu komunikatu ukaże się czerwony napis, że jednorazowy link służący do wygenerowania/zmiany hasła został wysłany na twoje konto pocztowe
Zaloguj się na swoje konto pocztowe, w wiadomości otrzymanej od UONET kliknij ostatni najdłuższy link
Zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie będziesz mógł podać nowe bezpieczene hasło (co najmniej 8 znaków, w tym duże litery, liczby i znaki specjalne np. @) - hasło należy wpisać 2 razy i potwierdzić
Przejdź ponownie na stronę do logowania (https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminastrawczyn) wpisz jako login swój e-mail i wymyślone hasło, a następnie wciśnij przycisk Zaloguj się

W przyszłości jeśli zapomnisz lub będziesz chciał zmienić hasło powtórz procedurę.

Klauzula informacyjna