Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Akademia Równych Szans                           

PROJEKT  WSPÓŁFINANSOWANY ZE  ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 
W  RAMACH  PROGRAMU OPERACYJNEGO  KAPITAŁ  LUDZKI

 

Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"

Poddziałanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie rożnic w jakości usług edukacyjnych

 

Tytuł Projektu: Akademia Równych Szans
Nzawa Beneficjenta: Gmina Strawczyn
Realizator: Szkoła Podstawowa w Chełmcach
Termin realizacji: 01.11.2008 - 31.08.2009

 

Wysokość dofinansowania - 166 999 zł.
.

 

Celem głównym projektu było:

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez wzbogacenie oferty szkolnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
.

Celami szczegółoweymi natomiast:

1.Wzmocnienie motywacji do nauki, wsparcie uczniów w ich dążeniu do osiągania lepszych wyników w nauce.

 

2.Umożliwienie dzieciom w szkole korekcji wad postawy. Wyposażenie gabinetu w specjalistyczny sprzęt i prowadzenie zajęć.

 

3.Umożliwienie uczniom z wadami wymowy korzystanie z terapii logopedycznej na terenie własnej szkoły.

 

4.Rozwijanie umiejętności dzieci z zakresu języka angielskiego z aktywnym wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz w ramach wspólnych zajęć z rodzicami.

 

5.Kształtowanie umiejętności komunikowania się w języku niemieckim.

 

6.Umożliwienie uczniom zdolnym rozszerzanie zainteresowań matematycznych.

 

7.Kształtowanie umiejętności obserwacji i opisu zjawisk przyrodniczych oraz posługiwania się wiedzą w praktyce.

 

8.Stworzenie uczniom możliwości wykorzystywania technik informacyjnych w pozyskiwaniu informacji.

 

9.Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki.

 

10.Zniwelowanie specyficznych trudności w uczeniu się, dostosować formy i metody pracy do potrzeb dzieci realizujących program szkoły specjalnej.

 

11.Przygotowanie n-li, rodziców do udzielenia wsparcia dzieciom z dysfunkcjami.

 

W Akademii Równych Szans powstało 6 wydziałów: I–Wydział Terapeutyczny, II–Wydział Językowy, III-Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,
IV–Wydział Informatyczny, V-Wydział Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, VI–Wydział Obsługi Projektu.
 

Pod tymi nazwami kryły się różne rodzaje zajęć pozalekcyjnych, stwarzajace szanse edukacyjne i rozwój uczniów oraz wspierane pomocą specjalistów.

 

I Wydział to zajęcia o charakterze wyrównawczym, logopedycznym i korekcyjnym. Realizowane były w nim następujące zadania:

- Zadanie 1- „Szansa na sukces"-zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w kl.I-III z edukacji polonistycznej i matematycznej                                                             

 - Zadanie 2- „Uwierz w siebie"-zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w kl.IV-VI z języka polskiego

- Zadanie 3- „Pokonywanie barier językowych"-zajęcia logopedyczne w kl.I-VI             

- Zadanie 4- „Trzymam się prosto"–zajęcia gimnastyki korekcyjnej w kl.I-IV                

- Zadanie 5- „Być samodzielnym"– zajęcia rewalidacyjne w kl.V

 

II Wydział realizował trzy zadania:

 

- Zadanie 6- „Mamo ucz się ze mną"- zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w kl.I-III z języka angielskiego                                                                                            

-Zadanie 7– „Klub Anglofanów"- koło języka angielskiego w kl.IV-VI                            

- Zadanie 8– „Klub Młodego Germanisty" kurs języka niemieckiego dla początkujących w kl.IV-VI

 

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym prowadzone były następujące zajęcia:

 

- Zadanie 9- „Uwierz w siebie" zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w kl.IV-VI

z matematyki                                                                                                       

- Zadanie 10– „Matematyka inaczej"- koło matematyczne w kl.IV-VI

- Zadanie 11– „Mali Odkrywcy"- koło przyrodnicze w kl.IV-VI

 

Wydział Informatyczny realizował:

 

- Zadanie 12- „Z komputerem łatwiej, szybciej i skuteczniej" zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze w kl.I-VI z informatyki

- Zadanie 13– "Skarbnica wiedzy" oraz "Malowanie na ekranie" koła informatyczne w kl.IV-VI

 

Zadaniem Wydziału Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli były:

 

- Zadanie 14- psychologiczne dyżury konsultacyjne

- Zadanie 15- pedagogiczne dyżury konsultacyjne                                             

- Zadanie 16- prelekcje, warsztaty psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli

 

Wydział VI był wydziałem typowo administracyjym dla projektu, który realizował  zadania:

- Zadanie 17- promocja projektu
- Zadanie 18- zarzadzanie projektem

 

Ponadto zorganizowano dwie Międzywydziałowe Wyprawy Naukowe

 

- Zadanie 19- „Przecieramy górskie szlaki"– Ferie z Akademią -5 dni dla 45 uczniów

- Zadanie 20- „Na fali morskich przygód"– Letnia Akademia Równych Szans -5 dni dla 45 uczniów