Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Szkoły Jagiellońskie

szk_jagiell.jpglogo_sj.jpg
 
Projekt inicjujący "Uczenie przez doświadczenie - poznawanie przez działanie"
 
Okres realizacji wrzesień 2007 - styczeń 2008   
 
Wysokość dofinansowania - 121 000 zł.
 

Cele projektu

Działania

Sposób realizacji działań

Zapewnienie uczniom możliwości aktywnego zdobywania wiedzy poprzez uruchomienie działalności kół przedmiotowych

Utworzenie kół przedmiotowych : humanistycznego, matematycznego, przyrodniczego.

- przygotowanie przez nauczycieli autorskich programów zajęć,

- nabór uczestników kół przedmiotowych

- prowadzenie zajęć w wymiarze 2 godz./tyg.

- zakup biblioteczki podręcznej

Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie metod aktywizujących i twórczego podejścia do pracy.

- udział nauczycieli w szkoleniach:

* Konstruowanie programów edukacyjnych (własnych) i innowacji pedagogicznych

* Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania w dydaktyce

Zapewnienie równych szans edukacyjnych uczniom wykazującym trudności w nauce przez otwarcie gabinetu terapeutycznego.

 

Organizacja gabinetu terapeutycznego wyrównującego szanse edukacyjne dzieci z zaburzeniami.

 

- wygospodarowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na gabinet, wyposażenie go w podstawowy sprzęt i pomoce dydaktyczne,

- przygotowanie przez nauczycieli autorskich programów zajęć,

- kwalifikacja uczniów do zajęć,

- prowadzenie zajęć w wymiarze 2godz./tyg.: kaligraficzne, logopedyczne, terapeutyczne w kl. I, II i III

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pracy z uczniemo specyficznych potrzebach edukacyjnych.

- udział 3 nauczycieli w szkoleniu:

* Niekonwencjonalne środki dydaktyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kurs doskonalący),

 

Podniesienie jakości pracy kół zainteresowań poprzez wzbogacenie ich bazy techniczne ji merytorycznej .

 

Uruchomienie działalności kół zainteresowań: teatralnego, fotograficznego, plastycznego, muzycznego, tanecznego

- przygotowanie przez nauczycieli autorskich programów zajęć,

- nabór uczestników kół zainteresowań

- prowadzenie zajęć w wymiarze 2 godz./tyg.

- zakup biblioteczki podręcznej

Wzbogacenie bazy technicznej dla Szkolnej Kuźni Talentów.

- wykonanie kurtyn teatralnych,

- zakup materiałów dla koła fotograficznego(drukarka foto z akcesoriami, papiery, folie laminacyjne)

- zakup biblioteczki podręcznej dla opiekunów kół zainteresowań

Udział nauczycieliw cyklu szkoleń i warsztatów wzbogacających ich umiejętności animatorskie.

- dla uatrakcyjniania zajęć pozalekcyjnych oraz nabycia umiejętności kreatywnej pracy zespołu nauczyciele wzięli udział w następujących szkoleniach:

* Nie zgubić talentu – praca z uczniem zdolnym (kurs doskonalący),

* Animator zespołów teatralnych cz. I, cz. II (kurs doskonalący),

* Twórz i baw się razem z nami – warsztaty plastyczne (kurs doskonalący),

Zapewnienie wszystkim uczniom bezpośredniego uczestnictwa w kulturze w ramach wyjazdu do kina, teatru, muzeum oraz udziału w wycieczkach po Ziemi Świętokrzyskiej celem poznania regionu w którym żyją.

Szlakiem Gór Świętokrzyskich.

Zorganizowanie dwóch wycieczek przyrodniczej,  historycznej)  dla każdej klasy

Rozszerzenie działalności biblioteki szkolnej dla potrzeb środowiska

Wzbogacenie oferty biblioteki szkolnej – utworzenie czytelni szkolno-środowiskowej

 

- wygospodarowanie pomieszczenia z przeznaczeniem na czytelnię,

- zakup programów multimedialnych

- wykorzystywanie istniejących zbiorów przez gimnazjalistów i młodzież ze szkół średnich z terenu naszej miejscowości,

- udostępnienie czytelni dla społeczności lokalnej 2 godz./ tyg.

Rozbudowa więzi ze środowiskiem lokalnym

Powołanie Sobotnich Szkółek Rodzinnych (Komputerowej, Tenisa Stołowego

- prowadzenie zajęć w wymiarze 2 godz. / tyg.z wykorzystaniem istniejącego zaplecza technicznego szkoły ( 10 komputerów, 5 stołów tenisowych)

Powołanie Klub Przyjaciół Szkoły. Liczy on 10 osób. Skupia  rodziców, dziadków, nauczycieli, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli władzy, byłych absolwentów, osoby, które bezinteresownie będą pomagać, wspierać  i inspirować działania szkoły. Spotkania 1 raz w miesiącu.