Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów

 logo_kuznia.jpg

CZAS  REALIZACJI  PROJEKTU:  01.03.2007 - 29.02.2008

Wysokość dofinansowania - 30 000 zł.

Główne zadania:

 

1. „Ja też to potrafię"- zadanie miało na celu :

 

a/ podniesienie efektywności czytania i rozumienia tekstu, kształtowanie w uczniach potrzeby proporcjonalnego i estetycznego pisania, nabycie przez dzieci umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem mówionym(zajęcia logopedyczne, kaligraficzne i czytelnicze) oraz przeprowadzenie przy współpracy z Poradnią Psychologiczną w Piekoszowie szkoleń dla rodziców dotyczących problemów edukacyjnych dzieci;

 

b/ zdobycie dodatkowych i doskonalenie posiadanych umiejętności poprzez uczestnictwo w Szkółce Komputerowej.  

 

2. „Jestem uczestnikiem i twórcą kultury"-

cele osiągane były przez umożliwienie dostępu do kultury oraz bezpośrednie zaangażowanie uczniów           w działalność artystyczną (wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, galerii, muzeum, prowadzenie zajęć plastycznych, teatralnych i tanecznych 

 

3. „Trzymam się zdrowo "-

głównym celem zadania było podniesienie sprawności fizycznej uczniów i korygowanie wad postawy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach Klubu Tenisa Stołowego i Szkółki Pływackiej (wjazdy na pływalnie obejmowały wszystkich uczniów klas I – VI. 10 razy w roku).