Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Informacje ogólne

Sprawdzian na zakończenie szkoły podstawowej
w klasie szóstej

 
    Od kwietnia 2002 roku przeprowadza się powszechny sprawdzian dla uczniów kończących szóstą klasę szkoły podstawowej. Jego celem jest sprawdzenie opanowania umiejętności niezbędnych na wyższym etapie kształcenia (w gimnazjum) i przydatnych w życiu. Wyniki sprawdzianu analizowane z uwzględnieniem ocen szkolnych oraz kontekstów kształcenia, pozwalają na pełniejsze diagnozowanie osiągnięć uczniów i tym samym, ułatwiają opracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących ich dalszej edukacji. Nauczycielom i szkołom takie analizy mogą pomóc w doskonaleniu pracy, a decydentom - w prowadzeniu efektywnej polityki oświatowej. Wszystko to sprzyja podnoszeniu jakości pracy polskiej szkoły.
    Poprzez sprawdzian badany jest stopień opanowania wybranych umiejętności ponadprzedmiotowych, które są kształtowane w szkole podstawowej w ramach różnych zajęć edukacyjnych. Są to umiejętności podstawowe dla tego poziomu kształcenia, niezbędne do nauki w gimnazjum oraz przydatne w życiu codziennym. Umiejętności te uzupełniają się i po części przenikają wzajemnie, ale możliwe jest ich wyodrębnienie.
   
 
 1. Adresat i termin sprawdzianu
 • Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, to znaczy, że musi do niego przystąpić każdy szóstoklasista z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych standardy i sprawdzian są dostosowane do ich możliwości.
 • Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu.
 • Dla uczniów, którzy nie przystąpią do sprawdzianu z powodu wypadków losowych w pierwszym terminie, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyznacza dodatkowy termin.
 • Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w dodatkowym terminie, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku 

 2. Zakres treści sprawdzianu

    Na sprawdzianie badany jest poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej. Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

3. Miejsce przeprowadzenia sprawdzianu oraz ustalanie wyników
 • Sprawdzian odbywa się w macierzystej szkole ucznia lub innej placówce wskazanej przez odpowiednią okręgową komisję egzaminacyjną. Na terenie każdej placówki sprawdzian organizuje przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów, powołany przez dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 • W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, spowodowanej przyczynami losowymi, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zarządza ponowne przeprowadzenie sprawdzianu. Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 • W przypadku dodatkowego terminu, miejsce przeprowadzenia sprawdzianu wskaże dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej

 

4. Informacja o wynikach sprawdzianu

 • Wyniki sprawdzianu odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna przesyła do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku.
 • Wyniki sprawdzianu nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.

5. Dodatkowe uprawnienia uczniów

 • Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo przystąpić do sprawdzianu w odpowiednio dostosowanej formie.
 • Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym.
 • Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.
 • W szczególnych przypadkach losowych, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.
 • Ze sprawdzianu są zwolnieni laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu  laureata . Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.