Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Standardy wymagań

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 
 
1. Czytanie
 
Uczeń:
 1. odczytuje różne teksty kultury (w tym kształtujące tożsamość narodową i postawę obywatelską):
   a) źródła i teksty historyczne, w tym: fragmenty kronik, pamiętników, listów, elementy dziedzictwa kulturowego, w szczególności zabytki architektury reprezentatywne dla danej epoki, polskie pieśni patriotyczne,
   b) teksty literackie, w tym: baśnie, legendy, mity, opowiadania, utwory poetyckie
   i prozatorskie z klasyki dziecięcej i młodzieżowej - polskiej i światowej,
   c) teksty użytkowe, w tym: telegram, zaproszenie, zawiadomienie, instrukcję, przepis, ogłoszenie, kartkę pocztową, list prywatny i oficjalny, tabelę, notatkę,
   d) proste teksty podręcznikowe, a także publicystyczne i popularnonaukowe, w tym: audycję radiową i telewizyjną, artykuł prasowy,
   e) przedstawienia teatralne i filmy,
   f) przekazy ikoniczne, w tym: komiksy, dzieła malarskie, rzeźby,
   rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa sensy przenośne,
 2. określa funkcje elementów charakterystycznych dla danego tekstu:
   a) rozumie pojęcia: fikcja literacka, świat przedstawiony, nadawca, odbiorca, podmiot mówiący, narracja, przenośnia, rytm,
   b) posługuje się czynnie terminami: bohater, wątek, akcja, autor, narrator, epitet,
   porównanie, wyraz dźwiękonaśladowczy, rym, zwrotka, refren, baśń, legenda,
   opowiadanie, powieść, proza, poezja oraz podstawowymi terminami związanymi
   z przekazami ikonicznymi, plastyką, muzyką, radiem, telewizją, filmem, teatrem, prasą,
 3. rozumie znaczenia podstawowych symboli występujących w instrukcjach i w opisach:
   a) diagramów,
   b) map,
   c) planów,
   d) schematów,
   e) innych rysunków,
 4. odczytuje dane z:
   a) tekstu źródłowego,
   b) tabeli,
   c) wykresu,
   d) planu,
   e) mapy,
   f) diagramu

oraz odpowiada na proste pytania z nimi związane.

2. Pisanie
 
Uczeń:
 1. pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się następującymi formami wypowiedzi:
   a) opowiadanie,
   b) opis przedmiotu, krajobrazu, postaci rzeczywistej i literackiej, dzieła sztuki,
   c) sprawozdanie z uroczystości szkolnej, wycieczki,
   d) notatka w formie planu, tabeli, wykresu, streszczenia,
   e) kartka pocztowa,
   f) list prywatny i oficjalny,
   g) telegram,
   h) zaproszenie,
   i) zawiadomienie,
   j) ogłoszenie,
   k) instrukcja,
   l) przepis,
 2. formułuje wypowiedzi ze świadomością celu (intencji):
  a) pyta i odpowiada,
  b) potwierdza i zaprzecza,
  c) poleca i prosi,
  d) przyrzeka i obiecuje,
  e) zachęca i zniechęca,
  f) zaprasza,
  g) przeprasza,
  h) współczuje,
  i) żartuje,
  j) wątpi,
  k) odmawia,
 3. buduje tekst poprawny kompozycyjnie (ok. 1 strony formatu A4), celowo stosując środki językowe i przestrzegając norm gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych,
 4. przedstawia w postaci graficznej dane zapisane w tabeli:
  a) przenosi informacje na oś liczbową, chronologiczną, układ współrzędnych,
  b) wyraża dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, innego rysunku, 
 5. dba o układ graficzny, czytelność i estetykę zapisu:
  a) dostosowuje zapis do formy wypowiedzi,
  b) wyróżnia części tekstu zgodnie z jego strukturą,
  c) pisze czytelnie.
3. Rozumowanie
 
Uczeń:
 1. posługuje się kategoriami czasu i przestrzeni w celu porządkowania wydarzeń:
   a) sytuuje je w przestrzeni,
   b) umieszcza daty w przedziałach czasowych,
   c) oblicza upływ czasu między wydarzeniami,
   d) porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
 2. przedstawia przyczyny i skutki wydarzeń i zjawisk:
  a) domyśla się przyczyn, przewiduje skutki wydarzeń bliskich życiu i swoim doświadczeniom,
  b) wskazuje główne przyczyny i skutki doniosłych wydarzeń w historii Polski,
  c) wyjaśnia przyczyny i skutki zmian, które zachodzą w środowisku w wyniku działalności człowieka,
 3. określa znaczenie osiągnięć człowieka dla rozwoju cywilizacyjnego:
  a) wyjaśnia na prostych przykładach zmiany cywilizacyjne, jakie nastąpiły na przestrzeni dziejów,
  b) opisuje najważniejsze osiągnięcia, które składają się na polskie dziedzictwo kulturowe,
 4. wyraża własne opinie i próbuje je uzasadnić, wyjaśniając swoje stanowisko, używa odpowiednich argumentów,
 5. opisuje sytuację przedstawioną w zadaniu za pomocą:
  a) wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego,
  b) prostego równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą,
  c) planu,
  d) mapy,
  e) prostego schematu,
  f) diagramu słupkowego,
  g) innego rysunku
   
 6. rozpoznaje charakterystyczne cechy i własności:
   a) liczb,
   b) figur,
   c) zjawisk,
   d) przemian,
   e) obiektów przyrodniczych,
   f) elementów środowiska, 
   g) wskazuje różnice i podobieństwa oraz porządkuje je,
 7. dostrzega prawidłowości, opisuje je i sprawdza na przykładach:
  a) opisuje zjawiska o charakterze powtarzalnym, spotykane w najbliższym otoczeniu,
  b) na podstawie opisu zjawiska mającego charakter prawidłowości wnioskuje o dalszym jego przebiegu,
 8. ustala sposób rozwiązania zadania oraz prezentacji tego rozwiązania,
 9. analizuje otrzymane wyniki i ocenia ich sensowność:
  a) porównuje wyniki z własnym doświadczeniem,
  b) sprawdza wyniki z warunkami zadania.
4. Korzystanie z informacji
 
Uczeń:
 1. wskazuje źródła informacji, posługuje się nimi,
 2. analizuje oferty mediów kierowane do dzieci i młodzieży, wybiera spośród tych ofert, kierując się wskazanymi kryteriami (osadzonymi także w wartościach).
5. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
 
Uczeń:
 1. posługuje się poznanymi terminami do opisywania zjawisk i sytuacji spotykanych w środowisku,
 2. wybiera przyrządy służące do obserwacji i pomiaru, odpowiada na pytania dotyczące przebiegu zjawisk, zapisuje wyniki obserwacji,
 3. wykonuje obliczenia dotyczące:
  a) długości,
  b) powierzchni,
  c) objętości,
  d) wagi,
  e) czasu,
  f) temperatury,
  g) pieniędzy,
 4. planuje i wykonuje obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora,
 5. wykorzystuje w sytuacjach praktycznych własności:
  a) liczb,
  b) figur,
  c) zjawisk,
  d) przemian,
  e) obiektów przyrodniczych,
  f) elementów środowiska i stosuje je do rozwiązania problemu,
 6. zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami technicznymi i materiałami chemicznymi, rozpoznaje oznakowania substancji toksycznych, łatwopalnych i wybuchowych, objaśnia zasady użytkowania domowych urządzeń elektrycznych,
 7. wyjaśnia na podstawie instrukcji obsługi, jak uruchomić i wykorzystać proste urządzenia techniczne,
 8. rozumie potrzebę stosowania zasad:
  a) higieny,
  b) bezpieczeństwa,
  c) zdrowego trybu życia,
  d) oszczędnego korzystania z energii i innych zasobów przyrody,
  e) postępowania w środowisku przyrodniczym.